Menu
Home » Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Teší nás Váš záujem o našu webovú stránku. Ochrana Vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Preto Vás v nasledujúcom texte chceme podrobne informovať o zaobchádzaní s Vašimi osobnými údajmi.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ osobných údajov pre túto webovú stránku v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/697 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) je dm drogerie markt, s.r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 31 393 781 (ďalej len „dm“). S dm môžete nadviazať kontakt nasledujúcimi spôsobmi:

  • listom na adresu: dm drogerie markt, s.r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
  • telefonicky na tel. čísle: 0800 111 881
  • e-mailom na adresu: zakaznik@mojadm.sk

Získavanie, spracúvanie a používanie osobných údajov

Našu webovú stránku môžete navštíviť bez toho, aby ste nám poskytli údaje týkajúce sa Vašej osoby. Aj keď ste navštívili našu stránku cez odkaz z newslettera, uchovávame výlučne len prístupové technické údaje bez možnosti ich personalizácie, ako napríklad:

  • Vašu IP-adresu
  • internetová stránka, z ktorej nás navštevujete
  • názov vyžiadaného súboru

Tieto údaje sú vyhodnocované výlučne za účelom vylepšenia ponuky našej stránky, pričom je fakticky vylúčené identifikovať z týchto údajov Vašu osobu, a teda zistiť na základe daných údajov, o ktorú konkrétnu osobu ide.

K spracúvaniu Vašich osobných údajov môžeme pristúpiť len v prípade získania Vášho súhlasu alebo v nevyhnutnom rozsahu aj v prípade existencie iného právneho základu podľa čl. 6 ods. 1 GDPR.

Vaše práva

Podľa článku 15 GDPR máte právo na bezplatný prístup k Vašim osobným údajom, ako aj právo na opravu (podľa článku 16 GDPR), obmedzenie spracúvania údajov (podľa článku 18 GDPR) alebo vymazanie týchto údajov bez zbytočného odkladu (podľa článku 17 GDPR).

Ďalej máte právo požadovať od dm potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Okrem toho máte právo na ďalšie informácie týkajúce sa konkrétneho účelu spracovania, kategórií osobných údajov, príjemcov alebo kategórií príjemcov, doby uloženia, existencie vášho práva na výmaz alebo opravu Vašich osobných údajov, práva na uplatnenie námietky ako aj práva opýtať sa na akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o zdroj Vašich údajov.

Právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR: v prípadoch uvedených v článku 18 GDPR (najmä v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov, spracovanie osobných údajov bude protizákonné, dm už nepotrebuje osobné údaje, ale potrebujete ich Vy na uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich práv alebo ak budete namietať voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1) máte právo požadovať od dm obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť: okrem vyššie uvedeného máte právo kedykoľvek podať sťažnosť, najmä ak sa domnievate, že boli porušené Vaše práva podľa GDPR, na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, tel. č.: 02/323 132 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Všetky Vaše práva – okrem práva podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky – môžete uplatniť voči dm na nasledovnej adrese: dm drogerie markt, s.r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava.

Vaše práva voči dm si môžete uplatniť aj nasledovným spôsobom:

  • listom na adresu: dm drogerie markt, s.r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
  • e-mailom na adresu zodpovednej osoby dm: ochranaudajov@mojadm.sk

S akoukoľvek otázkou týkajúcou sa témy ochrany osobných údajov sa môžete na nás obrátiť e-mailom na adresu: ochranaudajov@mojadm.sk.

Použitie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies. Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači a ktoré ukladajú určité nastavenia a údaje za účelom výmeny údajov s naším systémom cez Váš prehliadač. Takéto ukladanie do pamäti počítača nám umožňuje lepšie upraviť našu webovú stránku, ako aj preniesť našu reklamu na iné webové stránky. Vám takéto ukladanie uľahčí používanie webovej stránky v tom, že niektoré Vami zadané údaje sa uložia tak, že ich už nebudete musieť opakovane zadávať. Váš prehliadač Vám umožňuje obmedzené nastavenia používani cookies, pričom tieto môžu viesť k tomu, že naša ponuka nebude pre Vás ďalej funkčná alebo bude funkčná len obmedzene. Cookies môžete aj vymazať, a to kedykoľvek prostredníctvom nastavenia Vášho prehliadača.

Pri používaní, resp. pri nastavení cookies, ktoré obsahujú osobné údaje, resp. informácie, ktoré by sa mohli dotknúť Vášho súkromia, si dm vopred vyžiada Váš aktívny súhlas spočívajúci v tom, že súhlas udelíte prostredníctvom „cookie-bannera“, ktorý obsahuje informácie o účele použitia cookies, a tým udelíte svoj súhlas s používaním cookies.

Cez link na cookie-banneri máte taktiež možnosť obdržať ďalšie informácie o jednotlivých cookies a cez nastavenia Vášho prehliadača máte kedykoľvek možnosť zablokovania jednotlivých alebo aj všetkých cookies.

Dočasné cookies

Dočasné cookies (nazývané tiež „session cookies“) sa po zatvorení Vášho prehliadača vymažú.

Permanentné cookies

Používame aj cookies, ktoré sa uchovávajú vo Vašom počítači (nazývané tiež „persistent cookies“). Pre pohodlné používanie našej stránky je doba ich platnosti nastavená na dátum v budúcnosti. Pri Vašej ďalšej návšteve Váš prehliadač potom automaticky rozpozná, že ste predtým už navštívili našu stránku a ktoré údaje a nastavenia preferujete. V nasledujúcom zozname sú uvedené tie cookies, ktoré môžu byť na našej stránke použité.

Zoznam používaných cookies

Webová analýza

Webová analýza prostredníctvom Google Analytics

Naša webová stránka používa Google Analytics – službu na účely webovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“), prostredníctvom ktorej môžeme analyzovať interakciu návštevníkov s našou webovou stránkou. Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré budú uložené na Vašom počítači a ktoré umožnia analýzu priebehu návštev našej webovej stránky activebeauty.sk. Informácie o používaní našej stránky activebeauty.sk, ktoré tento súbor zaeviduje, sa spravidla prenášajú na server Google v USA, kde sa zhromažďujú. V prípade aktivovania anonymizovania IP adresy na tejto webovej stránke bude však Vaša IP adresa zo strany Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohovoru o európskom hospodárskom priestore najskôr skrátená. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server Google do USA prenáša plná IP adresa a skracuje sa až tam. Na základe poverenia zo strany dm bude Google tieto informácie využívať za účelom vyhodnotenia Vašej návštevnosti našej webovej stránky a zostavenia reportov o aktivitách na webovej stránke, ako aj za účelom poskytovania spoločnosti dm ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej stránky a internetu. IP adresa, ktorá bude prostredníctvom Google Analytics poskytnutá z Vášho prehliadača, nebude spájaná s inými údajmi z Google. Ukladaniu cookies môžete zabrániť prostredníctvom na to určeného nastavenia Vášho prehliadača; upozorňujeme však, že v tomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

Okrem toho môžete zabrániť evidovaniu údajov, vytvorených súbormi cookie spoločnosti Google a vzťahujúcimi sa na Vaše využívanie webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) cez Google, ako aj spracovaniu týchto údajov prostredníctvom Google tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnkový program (tzv. „Browser-Plugin“) dostupný pod nasledovným odkazom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Podrobnejšie informácie o Google Analytics a ochrane osobných údajov nájdete na: https://www.google.com/analytics/terms/sk.html alebo na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk.

Upozorňujeme na to, že na tejto webovej stránke je Google Analytics rozšírený o kód „gat._anonymizeIp();“ aby bola zabezpečená anonymizácia zberu IP adries (tzv. IP masking).

Používanie facebook, instagram a youtube pluginov

Na našej webovej stránke používame tzv. sociálne pluginy (“pluginy”) sociálnych sietí ako Facebook, Instagram a Youtube. Tieto služby prevádzkujú spoločnosti Facebook Inc. a Google Inc. („Poskytovatelia“). Facebook a Instagram je prevádzkovaný spoločnosťou Facebook Inc.,1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Youtube je prevádzkovaný spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Prehľad pluginov a ich vzhľadu nájdete pod nasledovným odkazom: http://developers.facebook.com/plugins príp. https://www.youtube.com/yt/dev/.

Ak otvoríte stránku na našom webe, ktorá bude obsahovať takýto plugin, vytvorí Váš prehliadač priame spojenie so servermi Google alebo Facebooku. Obsah pluginov Vám bude od dotknutého Poskytovateľa priamo poskytnutý na Váš prehliadač, ktorý ho priamo zakomponuje do internetovej stránky. Prostredníctvom pluginov dostanú Poskytovatelia informáciu o tom, že Váš prehliadač otvoril príslušnú stránku našej webovej stránky, aj keď nemáte vytvorený profil na tej ktorej sociálnej sieti alebo práve nie ste prihlásený. Táto informácia (vrátane Vašej IP adresy) bude priamo prenesená z Vášho prehliadača na server príslušného Poskytovateľa do USA a tam uložená.

Pokiaľ ste prihlásený v niektorej sociálnej sieti, Poskytovatelia môžu návštevu našej webovej stránky priradiť bezprostredne k Vášmu profilu na Facebooku, Instagrame alebo na Youtube. Pri interakcii s pluginmi, napr. pri stlačení tlačidla „Páči sa mi“ alebo tlačidla „<3“, bude príslušná informácia priamo priradená k serveru Poskytovateľa a tam uložená. Okrem toho budú tieto informácie na sociálnych sieťach zverejnené a taktiež sprístupnené Vášmu zoznamu kontaktov.

V súvislosti s účelom a rozsahom získavania osobných údajov a ich ďalšieho spracúvania a používania zo strany Poskytovateľov ako aj v súvislosti s právami a možnosťami nastavení za účelom ochrany Vášho súkromia si prosím pozrite pokyny Poskytovateľov k ochrane osobných údajov.

Pokyny k ochrane osobných údajov zo strany Facebooku: http://www.facebook.com/policy.php

Pokyny k ochrane osobných údajov zo strany Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pokyny k ochrane osobných údajov zo strany Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Ak si neželáte, aby Facebook, Instagram alebo Youtube údaje získané návštevou našej stránky bezprostredne priradili k Vášmu profilu na tej ktorej sociálnej sieti, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť z dotknutej sociálnej siete. Sťahovaniu pluginov môžete úplne zabrániť aj prostredníctvom doplnku Add-Ons určeným pre Váš prehliadač, napr. cez zablokovanie skriptov „NoScript“ (http://noscript.net/).

Odvolanie súhlasov

Radi by sme Vás upozornili, že Váš súhlas, ktorý ste nám v konkrétnom prípade udelili, môžete kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolať, a to s účinnosťou do budúcnosti (odvolanie súhlasu teda nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním).

Váš súhlas môžete odvolať prostredníctvom našich vyššie uvedených kontaktných údajov a v prípade cookies aj prostredníctvom nastavenia Vášho internetového prehliadača alebo nainštalovaním príslušného doplnku (pozri vyššie).

Hore
OKViac informácií