Menu

Aj v dm sme PRIJATEĽNÍ

Kampaň na podporu rómskej zamestnanosti občianskeho združenia Divé maky PRIJATEĽNÍ.

Home » Inšpirácia » Aj v dm sme PRIJATEĽNÍ - 06.2019

V dm sa prihliada na silné individuálne vlastnosti. Každý robí to, čo má najradšej – a každý má danosť byť výnimočný.

dm sa pripojila ku kampani na podporu rómskej zamestnanosti občianskeho združenia Divé maky PRIJATEĽNÍ.

Jej cieľom je búrať predsudky, odstrániť diskrimináciu na trhu práce a zvýšiť zamestnanosť rómskej menšiny, pretože ani vzdelanie a dostatočná kvalifikácia Rómom často nestačia a pre mnohých zamestnávateľov zostávajú „neprijateľní“. dm, ktorá sa ako zamestnávateľ hlási k myšlienkam kampane a podporuje rómsku zamestnanosť, sa taktiež pridala do zoznamu zodpovedných firiem, ktorý nájdete na stránke www.prijatelni.sk.

V dm zamestnávame ľudí bez ohľadu na rasu či sexuálnu orientáciu. V dm si vyberajú ľudí do tímu vedúci pracovníci, ktorí sú zo strany vedenia spoločnosti podporovaní tak, aby sa nepozerali na človeka z pohľadu rasy, ale len z pohľadu osobnosti, kvalifikácie a skúseností vzhľadom na obsadzované miesto. „Pre vedúcich pracovníkov organizujeme workshopy, ako správne vyberať zamestnancov, a v rámci nich im vštepujeme, aby ľudí netriedili, nerozdeľovali a nepozerali sa na nich inak len z dôvodu, že sú napríklad Rómovia. Na základe signálu, ktorý ako zamestnávateľ vysielate dovnútra firmy, tvoria potom svoj postoj aj jej zamestnanci,“ povedala Zuzana Vinklerová, prokuristka spoločnosti dm drogerie markt. Najčastejšie pozície, ktoré Rómovia v dm zastávajú, sú skladový operátor v logistike, etiketovač a predavačka a to, samozrejme, za úplne rovnakých podmienok, aké má akýkoľvek iný spolupracovník na danom pracovnom mieste.

Motivácia spolupracovníkov

Ako v majoritnej, tak ani v prípade minoritnej časti obyvateľov neplatí vždy to, že človek v produktívnom veku má chuť a motiváciu pracovať. Preto je veľmi dôležité spolupracovníkov podporiť, vzbudiť v nich záujem a následne ho udržiavať. Medzi kľúčové motivačné faktory patrí možnosť dobrého zárobku a trvalého príjmu, ako aj osobný rozvoj a vzdelávanie v rámci vzdelávacieho programu dm.

Duálne vzdelávanie pre prácu v dm

dm investuje do vzdelávania svojich spolupracovníkov až pol milióna eur ročne. Mladým ľuďom ponúka vzdelávací program Duálne vzdelávanie pre prácu v dm, ktorý navštevujú aj mladí Rómovia. Napríklad v súčasnosti vedome robí dm akvizíciu medzi ôsmakmi a deviatakmi v rómskej osade v Plaveckom Štvrtku. Jej cieľom je zmeniť trom aktuálne vybraným deťom ich budúcnosť tým, že im ponúka kvalitné vzdelanie, možnosť osobného rozvoja a trvalého pracovného pomeru ihneď po úspešnom ukončení štúdia. Tak nie je mladý vzdelaný človek ani jeden deň evidovaný na úrade práce. Sme si vedomí, že inštruktorky, ktoré týchto študentov vedú, resp. budú viesť, musia dostať špeciálny mentoring, aby s nimi vedeli pracovať. Prirodzenou súčasťou celého procesu je, že každá vedúca pracovníčka, ktorá takéhoto študenta vedie, automaticky pozná celú jeho rodinu a je s ňou aj v kontakte.

Podpora ochrany zárobku

Možnosť zarobiť 3 490 eur ročne vo vzdelávacom programe v dm je pre mladých Rómov často nepredstaviteľná suma. Preto si ako zamestnávateľ uvedomujeme, že je potrebné rozvíjať ich finančnú gramotnosť, pomôcť im zabrániť zneužitiu zarobených prostriedkov a šetriť si peniaze na budúcnosť. To v prípade mladých Rómov vďaka spolupráci s neziskovou organizáciou Človek v ohrození a riaditeľkou školy vnímame ako veľmi dôležité podporné opatrenie.

O kampani PRIJATEĽNÍ.SK

Rómovia zvyknú dostávať odporúčanie, že ak chcú byť prijateľní pre väčšinové obyvateľstvo, ak chcú, aby boli akceptovaní a považovaní za rovnocenných, musia mať prácu a vzdelanie. Ich úsilie však v mnohých prípadoch vychádza nazmar, na čo neustále upozorňujú rôzne európske a svetové štúdie.

Experiment aj na Slovensku

Aj v slovenských firmách niekedy o prijatí ľudí do zamestnania nerozhodujú len ich schopnosti a zručnosti. Experiment Inštitútu finančnej politiky preukázal diskrimináciu Rómov na trhu práce. Majú približne o polovicu menšiu šancu, že im na žiadosť o zamestnanie firma odpovie, než iní uchádzači s rovnakou kvalifikáciou a vzdelaním. Podstatou experimentálneho testovania diskriminácie bolo zasielanie žiadostí o prácu fiktívnymi rómskymi a nerómskymi uchádzačmi. Informácie o fiktívnych uchádzačoch v životopisoch mali jasne naznačovať rómsky a nerómsky pôvod, pričom výber ich mien prebehol na základe ankety. Výsledky experimentu preukazujú štatisticky významnú diskrimináciu Rómov zo strany zamestnávateľov. Podľa výsledkov bolo na pohovor pozvaných 40,3 % nerómskych uchádzačov a len 17,7 % rómskych. Iba 37,1 % rómskych uchádzačov dostalo aspoň nejakú formu odpovede na svoju žiadosť oproti 69,4–percentnému podielu odpovedí nerómskym uchádzačom. Rozdiely boli výraznejšie v prípade uchádzačov so stredoškolským vzdelaním, vysokoškoláci v experimente nevykázali štatistickú významnosť.

Kampaň PRIJATEĽNÍ.SK vyzýva zamestnávateľov, aby dali Rómom šancu

Opatrenia, ktoré by mohli zvýšiť zamestnanosť Rómov, sa týkajú hlavne foriem a spôsobov vzdelávania a výchovy rómskej mládeže, ďalej zvýšenia kvalifikácie Rómov, ktorým sa nedarí nájsť si prácu, ale opodstatnenie má aj politika zvýhodňovania tejto minority na trhu práce. Občianske združenie Divé maky sa už 13 rokov venuje vzdelávaniu nadaných rómskych študentov, ktorým hovorí, že ak chcú byť v živote úspešní a mať dobrú prácu, musia mať kvalitné vzdelanie. Ale následne, keď úspešne ukončia štúdium, sa na trhu práce často stretávajú s predsudkami len preto, že sú Rómovia. A to je hlavný dôvod kampane – búrať predsudky na strane zamestnávateľov i verejnosti.

Súčasťou kampane je fiktívna ,,vybieľovacia“ stránka

Kampaň PRIJATEĽNÍ.SK odštartovalo video, ktoré verejnosť pozýva na ,,vybieľovaciu stránku“. Ide o fiktívny produkt na úpravu životopisu do podoby prijateľnej do zamestnania. Stránka ,,vybieli“ fotografiu v prípade, ak je príliš tmavá, a zmení bydlisko či meno, ak evokuje rómsky pôvod, a zvýši tak šance na pozvanie na pracovný pohovor. Za na prvý pohľad kontroverznou a neprijateľnou vybieľovacou stránkou je v skutočnosti vysvetľujúca kampaň, ktorou Divé maky otvárajú dôležitú celospoločenskú tému. Na stránke www.prijatelni.sk sa návštevník dozvie o diskriminácii a predsudkoch, ktoré znižujú možnosti zamestnanosti Rómov. Kampaň je silná aj na sociálnych sieťach, kde si o. i. môžu užívatelia na svojich profiloch pridať stredné meno rómskeho pôvodu, čím dávajú najavo, že chcú podporiť rovnosť príležitostí na pracovnom trhu.

Hore
OKViac informácií