Menu
Home » Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Súhlasím, že s údajmi, ktoré som sám zadal pri prihlasovaní sa do programu active beauty svet plný výhod môže spoločnosť dm drogerie markt použiť na skvalitnenie svojich služieb. Súhlasím, že toto povolenie môžem kedykoľvek odvolať.

1. dm active beauty svet plný výhod

Držiteľ karty dostane bez obmedzenia a poškodenia svojich osobných údajov v predajni dm drogeriemarkt bezplatne plastovú active beauty kartu.

O aktuálnych výhodách a stave účtu, kde 1 bod = 1 EURO, sa držiteľ karty môže informovať na www.dm-drogeriemarkt.sk alebo na termináloch umiestnených v predajniach dm. Pripísané body nie je možné vyplácať v hotovosti, pretože nepredstavujú platobné prostriedky. Karta nie je kreditnou, ani platobnou kartou, ale slúži len na evidenciu obratu dosiahnutého držiteľom karty.

Pripísané body je možné čerpať podľa potreby držiteľa karty na zľavy ponúkané spoločnosťou dm a jej zmluvných partnerov kedykoľvek po dobu 2 kalendárnych rokov po pripísaní. Po dvoch rokoch strácajú nevyčerpané body pre držiteľa karty platnosť a nie je možné ich viac čerpať.

Držiteľ karty je povinný nezverejňovať svoj PIN kód. Ak držiteľ karty poskytne PIN kód k svojej karte inej osobe, spolu s týmto údajom povoľuje držiteľ zákazníckej karty aj oprávnenie na zaobchádzanie so svojou vlastnou kartou.

2. Uzatvorenie a ukončenie zmluvy

Účasť zákazníka na programe vzniká riadnym prihlásením sa podľa bodu 1. pravidiel a trvá po dobu neurčitú. Držiteľ karty musí mať minimálne 16 rokov. Spoločnosť dm ako aj držiteľ karty môže kedykoľvek ukončiť účasť v programe, a to aj bez udania dôvodu, na základe výpovede doručenej druhej strane. V takomto prípade sa pripísané body musia použiť na čerpanie výhod do 60 dní od podania výpovede. V osobitných prípadoch dm informuje držiteľa karty o výpovedi písomne. Pokiaľ by dm chcela program ukončiť, je povinná oznámiť držiteľom kariet ukončenie programu 30 dní vopred, a to prostredníctvom www.dm-drogeriemarkt.sk alebo v predajniach dm na dobre viditeľných miestach. Termín ukončenia programu bude dátum uvedený na uvedených informačných prostriedkoch dm. Po oznámení tejto skutočnosti nemožno viac požiadať o vydanie karty, pričom body nazbierané držiteľom karty možno vyčerpať v rámci programu počas doby 60 dní od oznámenia o jeho ukončení.

3. Zmeny obchodných podmienok

dm je oprávnená jednostranne zmeniť pravidlá, ako aj informačné materiály dm o programe, určujúce napr. pravidlá a hodnotu poskytovaných výhod, napr. z dôvodu zvýšenia úrovne služieb
dm, devalvácie meny a pod. dm je povinná informovať držiteľa karty o tomto rozhodnutí prostredníctvom zverejnenia aktuálnych pravidiel alebo informačných materiálov dm o programe alebo iným spôsobom. Použitie karty alebo akákoľvek iná dispozícia s ňou po oznámení týchto zmien alebo nedoručenie výpovede držiteľa karty do 30 dní odo dňa oznámenia zmien sa považuje za súhlas jej držiteľa s nimi.

4. Adresa doručovania a komunikácia

Držiteľ karty sa zaväzuje nahlasovať zmeny vo svojich osobných údajoch. Ak držiteľ karty zmenu údajov nenahlási, dm zasiela propagačné materiály, prípadne výhry na poslednú zadanú adresu v zákazníkovom konte.

Žiadateľ o vydanie karty súčasne s akceptáciou pravidiel udeľuje svoj súhlas, aby mu dm v súvislosti s programom doručovala e-mailom elektronický newsletter obsahujúci najmä marketingové informácie dm.

Hore
OKViac informácií