Active Beauty
Šikana v škole: Takto môžete podporiť svoje dieťa
Text: Mag. Hans Christian Jurceka

Žiaden strach

Šikana v škole: Takto môžete podporiť svoje dieťa

Škola by mala byť miestom rozvoja a vzdelávania. Keď sa však škola odrazu zmení na priestor, kam sa deti boja chodiť, mnoho rodičov to naozaj znepokojí. Kedy je už nutné hovoriť o šikane, ako sa má pri podozrení na šikanu postupovať a kedy je už každopádne nutné zakročiť? Tieto a ďalšie otázky si kladú rodičia, ktorých sa tento problém týka.

Šikana v škole

Šikanovanie v škole môže viesť, tak u detí, ktorých sa šikana týka, ako aj u rodičov týchto detí, k veľkej neistote a tiež pocitu bezvýchodiskovosti. Kouč a psychoterapeut Mag. Hans Christian Jurceka má svoju prax vo Viedni, kde okrem iného poskytuje poradenstvo ľuďom, ktorých sa šikana týka.

1. Ako znie definícia šikany a od akého momentu je už nutné hovoriť o šikane v škole?

Šikana je sociálny jav, pri ktorom dochádza k násiliu v rámci skupiny. O šikane hovoríme, ak sú splnené nasledujúce predpoklady:

 • Páchanie násilia: Násilie môže mať rôzne formy, môže byť psychické alebo fyzické. Čoraz väčšiu úlohu tu pritom zohrávajú sociálne médiá. Takzvaná kyberšikana je pre obeť mimoriadne stresujúca, pretože chat -skupiny a či sociálne médiá sú medzi mladými ľuďmi jednoducho viac než bežné a stiahnutie sa z nich veľmi rýchlo vedie k sociálnej izolácii.
 • Rozdelenie rolí: V skupine, ktorá šikanuje je jeden alebo viac vykonávačiek či vykonávačov šikany, ktorí obeť úmyselne šikanujú. Okrem nich k eskalácii v skupine prispievajú aj tí, čo sa prizerajú a napokon tí, čo sa pridajú.
 • Nerovnováha moci: Medzi vykonávačkou alebo vykonávačom šikany a obeťou je nerovnováha moci, ktorá sa šikanovaním ešte viac prehlbuje.
 • Opakovanie: Nejedná sa o jednorazový incident, šikana sa vykonáva systematicky a opakovane.
 • ​Sociálne a osobné dôsledky: Obete šikany nesmierne trpia, obete sú vylúčené zo sociálneho života a cítia sa čoraz bezmocnejšie.

2. Ako dochádza ku šikane v škole, prípadne aké pozadie má šikanovanie?

Škola je miestom, kde deti a mladí ľudia skúšajú nové veci, získavajú sociálne skúsenosti a kde sa skupinovo-dynamické fenomény menia na mimoriadne intenzívne. Často ide o riešenie konfliktov, presadzovanie svojho postoja v rámci skupiny, vyrovnávanie sa s vlastnou neistotou alebo prežívanie pocitov, ako je nuda alebo frustrácia. Šikanovanie v škole často sprevádza aj diskriminácia na základe vnímaných rozdielov, na základe pohlavia, vzhľadu, sexuálnej orientácie, migračného pôvodu alebo sociálneho statusu.

3. Ktoré znaky a varovné signály môžu naznačovať, že moje dieťa je v škole šikanované?

Nasledovné znaky môžu znamenať, že dieťa sa stretlo so šikanou:

 • Zmeny v správaní: Deti za odrazu správajú inak, netešia sa z toho, čo ich predtým zaujímalo alebo čo ich bavilo či sú nespoločenskí, uzatvárajú sa do seba.
 • Emocionálne zmeny: U detí sa odrazu prejavuje úzkosť, sú nesústredené a odmietavé.
 • Fyzické ťažkosti: Náhla strata chuti do jedla, poruchy spánku, bolesti hlavy alebo tráviace ťažkosti môžu svedčiť pre prítomnosť stresových faktorov a konfliktov. Fyzické zranenia sú alarmujúcimi znakmi, ktoré môžu naznačovať úroveň eskalácie.
 • So šikanou môžu súvisieť aj zhoršené študijné výsledky.
 • Strata alebo poškodenie osobných vecí.

4. Čo robiť, ak máte podozrenie, že vaše dieťa je v škole obeťou šikany?

V prvom rade je veľmi dôležité, aby ste svoje dieťa brali vážne, pozorne ho počúvali a snažili sa ho zbaviť strachu. Prípady podozrenia na šikanu by sa mali riešiť otvorene a priamo. Čím širší je okruh zainteresovaných ľudí, tým lepšie sa dá obeti pomôcť. Učiteľky a učitelia sú povinní zasiahnuť a prevziať zodpovednosť môžu aj iní rodičia. Konkrétny prípad či situáciu šikanovania je nutné čo najskôr prerušiť alebo ukončiť. Popritom je nutné diskutovať a otvárať témy, ako je rešpekt, skupinová dynamika a konfliktné správanie – v triede, ale aj doma. V prípade priamej pomoci obetiam šikany ide hlavne o prelomenie kruhu už zažitej bezmocnosti, aby sa obete opäť cítili ako spôsobilí a sebavedomí ľudia. Nápomocná môže byť aj terapeutická podpora odborníčok a odborníkov.

5. A naopak, čo môžete urobiť, ak sa obávate, že by šikanovať mohlo práve vaše dieťa?

Tu je najdôležitejšie sa so svojím dieťaťom otvorene porozprávať a sprostredkovať mu, aký dôležitý je vzájomný rešpekt a konštruktívne stratégie riešenia konfliktov. Na to, aby človek vystúpil z cyklu šikany, je potrebná odvaha a sebadôvera – a to neplatí len o obeti, ale aj o šikanujúcich.

6. Ako možno v súvislosti so šikanou hovoriť s učiteľkami a učiteľmi, prípadne inými rodičmi?

Čím rýchlejšie a konkrétnejšie, tým lepšie. Šikana v škole je vždy veľmi nebezpečným javom, pretože negatívna skupinová dynamika sa časom stabilizuje a práve preto je nutné ju čím skôr prerušiť. Obete šikany by mali požiadať učiteľku a učiteľov, prípadne ich podporovateľky a podporovateľov priamo o pomoc a požadovať, aby boli vo veci vykonané účinné opatrenia. Ide najmä o nasledovné kroky:

 • Zdieľať informácie: Čo sa deje?
 • Podporovať všímavosť všetkých zúčastnených strán: Ako rozpoznať kritické situácie?
 • Rozvíjať sociálne zručnosti: Čo môžem urobiť?
 • Podporovať občiansku odvahu: Ako môžem zasiahnuť? Povedať stop!

7. Kam sa obrátiť, ak je toho na vás veľa a situáciu nezvládate? Existujú kontaktné miesta pre rodičov a deti, ktorí sa stretli v škole so šikanou?

Okrem zamestnancov príslušnej školy môžu byť veľmi cennou podporou aj odborníčky a odborníci, ako napríklad školské psychologičky a psychológovia, sociálni pracovníci alebo psychoterapeutky a psychoterapeuti.

8. Napadá vám niečo, čo poradiť učiteľom, rodičom a žiakom, ktorí sa dostali do kontaktu so šikanou?

Šikane sa darí, keď obete a zúčastnení mlčia. Naberte odvahu, hovorte o tom nahlas, riešte ju rýchlo a aktívne hľadajte pomoc u ľudí, ktorí dokážu pomôcť.